Zasady przyjmowania uczniów spoza obwodu Publicznego Gimnazjum

Nr 3 w Nowej Soli

(wyciąg ze Statutu Szkoły)

§ 51

 

  1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1)   z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców ( opiekunów prawnych ),

2)   na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,

  1. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, listę przyjętych ustala się na podstawie liczby punktów możliwych do uzyskania z sumy ocen z następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, przyroda i punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej na podstawie zaświadczenia o szczególnych wynikach sprawdzianu oraz uzyskanie na zakończenie szkoły co najmniej dobrej oceny zachowania. W przypadku równej ilości punktów decydują inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

PODANIE DO GIMNAZJUM

 podanie do gimnazjum.doc (30 kB)  -plik do pobrania jako dokument programu MS Word